Information om covid-19/corona - opdateres løbende

Hotline til fagpersonale om covid-19

Hotlinen er åben alle dage fra kl. 9.00-22.00 og har telefon 70 20 02 66.

Læs mere

SSI's portal om covid-19

Statens Serum Institut overvåger vi forekomsten af covid-19 i Danmark og rådgiver bl.a. om hygiejne og vaccination. På siden finder du også: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)

Besøg siden

coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side.

Besøg siden

Sundhedsstyrelsen hjemmeside

Med bl.a. retningslinjer og andet materialer til fagpersoner.

Covid-19

Aktuelt

  

Vaccination af tandplejere mod covid-19, 16. februar 2021

Danske Tandplejere har netop fået besked fra Sundhedsstyrelsen om, at der er udsendt registreringsskemaer til opskrivning til vaccination med tilhørende information og vejledning. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at personale, som ikke har tæt fysisk borger- eller patientkontakt, og personale, der kan tilrettelægge sit arbejde på måder, hvor der kan holdes afstand, ikke er omfattet. De vil blive tilbudt vaccination på et senere tidspunkt som led i en anden målgruppe.

Det er den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale, der skal tilbydes vaccination jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, og den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at indsende skemaet med CPR-numre på personale, der ønsker tilbud om vaccination.

Jeres arbejdsgivere skulle få information via Tandlægeforeningen.

I det tilfælde, at Danske Tandplejere modtager flere informationer, så melder vi det ud til alle. 

Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor

Graviditet og corona

Sundhedsstyrelsen betragter gravide som en del af de personer, som er i risikogruppe i forhold til coronavirus.

Læs mere

Beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, 5. februar 2021

Revisionen tydeliggørelse af en formulering vedr. brug af værnemidler blandt sundhedspersonale, når man skal opspore nære kontakter. Tydeliggørelsen sker idet den nuværende formulering muligvis kan give anledning til misforståelser om, hvorvidt to sundhedspersoner, der har siddet tæt og begge blot har brugt ansigtvisir er nære kontakter til hinanden eller ej. De er nære kontakter såfremt de begge udelukkende har brugt ansigtsvisir og i øvrigt opfylder kriterier for nær kontakt. De er ikke nære kontakter såfremt blot én af personerne har brugt kirurgisk maske type II. Dette er ikke nyt fagligt indhold men en formuleringsmæssig præcisering (se pkt. 8.3 i retningslinjen)

Læs mere

Må arbejdsgiver foreslå arbejdsdeling? Januar 2021

DTP’s juridiske konsulenter er begyndt at få henvendelser fra medlemmer, hvor klinikejer forsøger at indgå aftale med dem om at indgå i en arbejdsfordelingsordning.

Som ansat kan du vælge ikke at acceptere aftalen, men du kan dermed risikere at blive opsagt. Hvis din arbejdsgiver forsøger at indgå en aftale om arbejdsdeling, som du vil drøfte, er du velkommen til at kontakte din juridiske konsulenter på info@dansktp.dk

Baggrund
En betingelse for at ordningen kunne benyttes ved nedlukningen i foråret 2020 var, at Danske Tandplejere indgik aftale med Tandlægeforeningen om det. Eftersom ordningen ikke var særlig attraktiv for den ansatte, indgik Danske Tandplejere ikke aftale med Tandlægeforeningen om, at det skulle være en mulighed at indgå i arbejdsdelingsordninger. Mange andre organisationer ville heller ikke indgå aftale med arbejdsgiversiden om midlertidige arbejdsdelingsordninger. Siden har arbejdsgiversiden arbejdet på at få gennemført en lov i stedet, som kunne gøre det muligt at indgå arbejdsdelingsordninger uden om organisationerne. Det lykkedes dem, og det blev derfor muligt i medfør af en ny lov, som trådte i kraft den 14. september 2020.

Se hvad din arbejdsgiver må og ikke må i forhold til corona-vaccine

Danske Tandplejeres hovedorganisation (FH) har lavet en vejledning med spørgsmål og svar, som har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende.

Se vejledningen

Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen, 20. januar 2021

Som en konsekvens af, at Danmark får leveret langt færre vacciner fra BioNTech-Pfizer i denne og de kommende uger, har Sundhedsstyrelsen været nødt til at justere en smule på den planlagte udrulning af vaccinationsprogrammet. Tandplejerne er i gruppe 4. 

Læs mere

Kosmetisk tandpleje, 15. januar 2021

I lyset af den aktuelle smittesituation med Covid har Sundhedsstyrelsen den 15. januar 2021 meldt ud, at kosmetisk behandling på tandklinikker ikke bør udføres, f.eks. tandblegning. Abefalingen omkring kosmetisk behandling fremgår i pjece offentliggjort den 13. januar 2021.

Læs mere

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, 6. januar 2021

Sundhedsstyrelsens "Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet" er opdateret og erstatter også den tidligere specifikt målrettede retningslinje Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen).

På side 19 fremgår: 3.6. Tandplejen.

Læs

Sundhedsstyrelsen opdaterede retningslinje for brug af værnemidler i situationer, når der ikke er mistanke om eller påvist COVID-19, 23. december 2020

Retningslinjen er opdateret siden versionen af d. 28. septemer 2020, så den supplerer det midlertidige lovkrav om anvendelse af mundbind på sundheds- og ældre området samt visse dele af socialområdet. Retningslinjen beskriver, hvilke ansigtsværnemidler, der bør anvendes hvornår, samt væsentlige opmærksomhedspunkter ved brug af værnemidler, herunder i forhold til forskellige typer, skift og rengøring, samt at man kan indberette en hændelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis man oplever væsentlige gener ved specifikke typer af masker. Desuden gives eksempler på, hvornår man ud fra en konkret faglig vurdering i den enkelte situation kan undlade brug af ansigtsværnemidler

Læs

Planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen

Side 18: "Beskrivelse af målgruppen: Personale i sundheds-, ældre- og evt. socialsektoren med tæt patient eller borgerkontakt, også i ambulante funktioner og i det private erhvervsliv. Dvs. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, fodterapeuter, plejepersonale på plejecentre og i hjemmeplejen m.v."

Læs

Lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020

Danske Tandplejere har fået følgende meddelelse fra Sundhedsministeriet:

”…For så vidt angår lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020, kan henvises til, at restriktionerne ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, jf. §13, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1815 af den 4. december 2020. …”
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1815

Arbejdet på tandklinikkerne kan derfor fortsætte som hidtil.

Lempelse af regler om dansk sprogkrav på mundbind forlænges, 24. november 2020

Frem til 25. maj 2021 kan man fortsat anvende medicinske mundbind uden dansk brugsanvisning. Alle mundbind skal dog være CE-mærkede og med svensk, norsk eller engelsk mærkning og brugsanvisning.

Læs mere

Mundbind på offentlige og private tandklinikker, 28. oktober 2020

Ifølge bekendtgørelse er det krav, at patienter og ansatte bærer mundbind på tandklinikken – i venteværelset, receptionen og i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, som det står i bekendtgørelsen.

Bemærk dog, at kravet ikke gælder for en række personer og i visse situationer, hvor nogle af de grupper/situationer er udvalgt her:

  • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir
  • Under samtale med personer, der mundaflæser
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir

Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

Se BEK nr 1533 af 28/10/2020

Forældre til hjemsendte børn har mulighed for at modtage barselsdagpenge

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Der er  derfor indgået en ny trepartsaftale, som giver mulighed for, at forældre kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020. Ordningen gælder ved pasning af børn under 14 år, og der kan opnås ret til barselsdagpenge i op til 10 dage.

Læs mere

Covid-19 – Er det en arbejdsskade? 

Covid-19 kan i nogle tilfælde anerkendes som arbejdsskade, så har du mistanke om, at du er blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, anbefaler vi, at du anmelder det som arbejdsskade. 

Læs mere​​​​​​​

Sundhedsstyrelsens materialer til personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren

Retningslinjerne indeholder beskrivelser om epidemiologi, klinisk billede, case definition, visitation, håndtering af patienter, transport, diagnostik og anmeldelse.

Læs mere