Bisidderrollen som tillidsrepræsentant

Hvis du som tillidsrepræsentant (TR) bliver bedt om, og accepterer, at deltage i fx en tjenstlig samtale som bisidder, skal du sikre, at de formelle regler for en tjenstlig samtale og advarsler bliver overholdt. De formelle krav til en advarsel står ikke i lov eller andre regler. De er i stedet fastlagt ud fra tidligere domme og afgørelser (retspraksis). Hvis du ønsker en vurdering i en konkret sag, kan du altid kontakte Danske Tandplejeres jurister.

Danske Tandplejere håber, at du tilbyder din kollega (medlem) at være bisidder, hvis vedkommende skal til:

  • en tjenstlig samtale eller
  • et afklarende møde, som kan munde ud i en tjenstlig samtale eller en mundtlig/skriftlig advarsel. 
  • sygefraværssamtaler, som handler om kollegaens fravær.

Det er en god ide at fortælle dine kolleger, at du, som tillidsrepræsentant gerne vil tilbyde dig som bisidder, hvis de skulle blive indkaldt til møde med deres leder, og det drejer sig om noget tjenstligt eller sygefravær.

Du kan samtidig oplyse, at de kan bede om at få tid til at finde en bisidder. I praksis betyder det, at de bør have et passende varsel inden mødet.

Det er din kollega, der afgør, hvem han/hun ønsker at have med som bisidder. Det vil være naturligt og relevant, at det er tillidsrepræsentanten.