Arbejdsmiljø

Danske Tandplejere vil gerne sætte fokus på arbejdsmiljøet på de danske tandklinikker. Formålet er, at du som tandplejer ved, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, og hvordan du selv kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljø handler om de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som du og dine kollegaer bliver udsat for på jeres arbejde. 

Arbejdsmiljø er reguleret i både arbejdsmiljøloven og en række bekendtgørelser. Arbejdspladsen er forpligtet til at overholde de gældende lovgivninger og som udgangspunkt selv løse de arbejdsmiljømæssige sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, der løbende opstår. Det indebærer, at alle (arbejdsgivere såvel som medarbejdere) har opgaver og ansvar i forhold til arbejdsmiljøet. 

Det skal du være opmærksom på 

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, ved brug af tekniske hjælpemidler og ved anvendelse af stoffer og materialer.  

Arbejdsgiveren må derfor ikke i arbejdstilrettelæggelsen kunne opnå gevinst ved at udsætte andre for fare ved udførelse af arbejdet.   

Arbejdsgiveren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter arbejdsmiljøloven ved at overdrage eller uddelegere det til arbejdsledere eller medarbejdere. Arbejdsgivere kan heller ikke skriftligt pålægge andre det ansvar, som arbejdsgiveren har.  

Medarbejdere – både dig som tandplejer og dine andre kollegaer – skal også deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.  

Medarbejdere skal altså medvirke til at sikre det gode arbejdsmiljø ved f.eks. at efterleve de aftaler og regler, der er indgået, samt at deltage i samarbejdet om arbejdsmiljøet. Det er også vigtigt, at I som ansatte gør arbejdsgiveren eller lederen opmærksom på eventuelle uforsvarlige forhold. 

Ud over at have et medarbejderansvar, er det også vigtigt at være en god kollega. Det kan kræve et vist overskud at bidrage til det gode samarbejde og den gode kommunikation. Når man er drænet, er det svært at være noget for andre. Den gode kollega tydeliggør sig ved at have overskud, når andre ikke har det.  

Som kollega har tandplejerne også en rolle i at forebygge f.eks. mobning og krænkende handlinger.  

Mobning er et bredt begreb og dækker over både verbale mishagsytringer, skæld ud, udelukke eller isolere medarbejdere fra fællesskabet, psykisk chikane, vedvarende tavshed og drilleri. Mobning er også, hvis der gives meningsløse eller umulige opgaver relateret til jobbet eller bevidst at tilbageholde oplysninger, der har relation til arbejdet. 

Alle arbejdspladser har pligt til at forebygge mobning, men for mange kan det være svært at vide præcis, hvad der skal til for at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor konflikter løses konstruktivt, og hvor der er plads til at skille sig ud. Derfor er det vigtigt, at der er plads til at tale om det på arbejdspladsen.  

Det, du kan gøre, er at reagere, hvis du oplever en kollega blive behandlet dårligt. Reaktionen kan både være at støtte den pågældende kollega eller gå til arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsgiveren. 

Et godt arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø, hvor der samarbejdes. Som et led heri, er vidensdeling mellem kollegaer og faggrupper vigtigt. Det kan f.eks. være, at klinikassistenterne ikke har et indblik i, hvilke opgaver tandplejerne laver og hvor lang tid de tager. Omvendt kan det også være at tandplejerne ikke har et indblik i klinikassistenternes arbejde. Vidensdeling på tværs kan både skabe en mere smidig arbejdsgang men også et godt arbejdsmiljø mellem faggrupperne.   

Når det forebyggende arbejde med arbejdsmiljøet ikke fungerer, kan det ende ud i både fysiske og psykiske arbejdsskader. Både fysiske og psykiske arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Skaden kan anmeldes af både arbejdsgiver, egen læge eller dig selv.  

Anmeld arbejdsskader her

Til arbejdsgiverne

Sørg for at behandle dine medarbejdere, som du vil have, at de skal behandle jeres brugere/patienter.