Love og regler

Delegering / uddelegering / brug af medhjælp

Ifølge autorisationsloven kan autoriserede sundhedspersoner delegere stort set hvad som helst til hvem som helst. Det eneste, en tandlæge fx ikke kan uddelegere, er udstedelse af formularer til det offentlige samt receptudskrivelse. Den autoriserede sundhedsperson skal dog sikre sig, at den person, som tildeles en delegation, har de fornødne kompetencer og skal sikre sig, at opgaven bliver korrekt udført. Det er et helt afgørende kriterium for uddelegering til tandplejer, at vedkommende kan udføre den uddelegerede opgave på tandlægefagligt niveau og med de rette kompetencer, herunder at kunne sige fra, hvis du ikke mener at have den nødvendige  faglige viden og håndelaget til at varetage opgaven. 

Uddelegering – hvad må jeg som tandplejer?

Tandblegning

Tandblegning er en uddelegeret opgave, som tandplejere for nuværende ikke må udføre selvstændigt.

Læs mere

Anlæggelse af infiltrationsanalgesi og ledningsanalgesi

Virksomhed som tandplejer omfatter anlæggelse af infiltrationsanalgesi, jf. Autorisationsloven. (Kapitel 22)

Selv om ledningsanalgesi er en del af professionsbacheloruddannelsen i tandpleje, indgår denne form for analgesi ikke i tandplejerens virksomhedsområde og er derfor en uddelegeret opgave i henhold til Autorisationsloven.

Røntgen og strålebeskyttelse

Fristen for udskiftning til rektangulær tubus er den 1. januar 2023
Brug af rektangulær tubus fra den nævnte dag er et ufravigeligt krav. Der er ingen tvivl om, at rektangulær tubus er meget mere strålehygiejnisk sammenlignet med rund tubus ligesom den tekniske kvalitet ved optagelse af røntgenbilleder med rektangulær tubus er bedre end ved optagelse med rund tubus. Det er dog mere krævende at optage med rektangulær tubus end med rund tubus med meget større strålefelt. 

Orthopantomografer og cephalostater (OP)

Tandplejere må udføre optagelser med orthopantomografer og cephalostater (OP) men må ikke selvstændigt vurdere berettigelsen for eller diagnosticere ud fra optagelsen. I henhold til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners delegation til medhjælp,  er berettigelsen for samt beskrivelsen af OP-optagelser imidlertid ikke undtaget fra delegation. Delegation af berettigelse og beskrivelse af OP-optagelser kan delegeres til tandplejere.

Privatpraktiserende tandplejer (selvstændig)

For mere information, herunder gældende overenskomst med RLTN og aktuelle takster, se menuen "Privatpraktiserende" under Ansættelse og overenskomster. Sørg for at folde menuen ud, så du ser alle menupunkter.

Det risikobaserede tilsyn - tilsyn med behandlingssteder

Hold dig orienteret på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

Overordnet om tandpleje

Særligt socialt udsatte borgere (socialtandpleje)

Den 1. juli 2020 trådte en ny lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere i kraft - i daglig tale kaldet socialtandplejen. Loven omfatter borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at 1) etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at 2) indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan socialtandplejen skal etableres.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning "Den kommunale tandpleje - Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje" (2020) (side 61 og frem)

Viden og anbefalinger

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens, oktober 2020

Informationsmaterialer om forebyggelse af osteonekrose i kæberne
Materialerne omhandler patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab. Materialerne er udviklet i tæt samarbejde med Danske Tandplejere og en række andre faglige organisationer, patientforeninger og myndigheder. Materialet henvender sig til henholdsvis kræftpatienter, osteoporosepatienter og tandplejere, tandlæger og kliniske tandteknikere.