Særligt beskyttede grupper på arbejdsmarkedet

Der findes en række medarbejdere, som er særligt beskyttet mod afskedigelse m.v. pga. enten frihedsrettigheder, anti-diskrimination eller andre beskyttelseshensyn.

Fælles for dem alle er, at der findes nogle særlige regelsæt og en juridisk praksis for behandlingen af sagerne. Hvis I har en kollega, der er omfattet af en særlig beskyttelse, som får ansættelsesretlige problemer, skal I derfor være opmærksomme på den særlige beskyttelse der gælder på området.

Opstår der en sag, skal I kontakte juristerne i Danske Tandplejere for råd og sparring.

Ligebehandlingsloven

Beskytter mod direkte og indirekte forskelsbehandling p.g.a. ens køn.

Der er ikke noget til hinder for at afskedige en ansat, der er gravid, på barsel eller holder (adoptions-, fædre-, forældre-) orlov. En ansat kan derimod ikke afskediges, fordi den pågældende fremsætter krav om udnyttelse af retten til fravær eller er fraværende pga. graviditets-, barsels- eller forældreorlov, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Beskyttelsen fremgår af Ligebehandlingsloven.

Forbuddet mod afskedigelse gælder uanset ansættelsesformen, herunder vikar- eller tidsbegrænset ansættelse.

Den særlige beskyttelse mod afskedigelse på grund af graviditet i ligebehandlingslovens § 9 gælder også, hvis du er i fertilitetsbehandling og din arbejdsgiver er bekendt med dette.

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager

I loven er det fastslået, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en ansat, fordi vedkommende har fremsat krav om at udnytte retten til fravær, udnytter retten til fravær eller har været fraværende af særlige (tvingende) familiemæssige årsager.

Afskediges en ansat i strid hermed, har den pågældende krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren. Der gælder ikke særlige bevisbyrderegler i sådanne sager.

Forskelsbehandlingsloven

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet værner mod, at minoritetsgrupper bliver forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet.

Loven skelner mellem direkte og indirekte forskelsbehandling:

 • Direkte forskelsbehandling foreligger, hvis en medarbejder, fx på grund af sin religion, bliver behandlet ringere end de øvrige medarbejdere.
 • Ved indirekte forskelsbehandling fremstår arbejdsgiverens ”opførsel” som neutral, men stiller alligevel medarbejdere, af for eksempel en vis alder, ringere end de øvrige medarbejdere.

Det som loven beskytter mod forskelsbehandling af, er ens:

 • Race, hudfarve eller etniske oprindelse
 • Religion eller tro
 • Seksuelle orientering
 • Nationale eller sociale oprindelse
 • Politiske anskuelse
 • Alder
 • Handicap (langtidssygemelding kan under tiden sidestilles med handicap)

Tillidsrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse, og dog:

Der er ikke noget til hinder for at afskedige en TR, men det forudsætter, at der er tvingende årsager til afskedigelsen.

Foruden kravet om, at der skal foreligge tvingende årsager, skal nedenstående regler iagttages:

 • Der skal ske forhandling med den forhandlingsberettigede organisation, før der kan træffes endelig afgørelse om afskedigelse
 • Der er særlige frister for videreførelse af sagen i det fagretlige system
 • Der er særlige opsigelsesvarsler under hvervet
 • Der er også særlige opsigelsesvarsler efter hvervets ophør

Arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg er også beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter, jf. MED-aftalens § 18, stk. 8.

Kontakt Danske Tandplejere

Selvom det kan være i orden at afskedige en medarbejder, som er omfattet af en særlig beskyttelse, fx en medarbejder som er gravid, på barsel, eller handicappet, så anbefaler vi, at I er særligt opmærksomme i disse situationer og kontakter juristerne i Danske Tandplejere, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en afskedigelse er sket i overensstemmelse med reglerne.