Løn som tillidsrepræsentant

Om du bruger arbejdstiden på de normale arbejdsopgaver eller på arbejdet som tillidsrepræsentant påvirker ikke din løn. Som tillidsrepræsentant får du din normale løn fra din arbejdsgiver, når du deltager i DTP-s møder eller TR-uddannelse på Konventum.

Du får også løn, når din arbejdsgiver indkalder til møder eller sender dig på en uddannelse.

Din løn er hele din løn. Det vil sige både grundløn og lokalt aftalte tillæg/trin for funktioner/kvalifikationer inklusiv, pension og ferietillæg.

Derudover får du dækket dine transportudgifter i forbindelse med møder eller uddannelse.

Møder og uddannelse arrangeret af Danske Tandplejere, dækkes af  Danske Tandplejere.

Løntillæg til tillidsrepræsentanter

For tillidsrepræsentanter i kommuner er der i MED-aftalens bilag 7 fastsat en bestemmelse om, at der skal indgås aftale om tildeling af et funktionstillæg for at være tillidsrepræsentant.

Størrelsen på tillægget er ikke aftalt, men da overenskomsten fastsætter en minimumsstørrelse på tillæg, følger det deraf, at TR tildeles et funktionstillæg på mindst kr. 6.100 i årligt grundbeløb.

Det kræver altid en lokal forhandling at få et tillæg. Tillæggets størrelse aftaltes lokalt.

Vedr. tillæg til TR-suppleanten

En TR-suppleant, som dækker TR-funktionen ifm. TR's sygefravær mv., har ret til at indtræde i TR’s tillæg for TR-funktionen.

Et af følgende kriterier skal være opfyldt:

  • TR er fraværende mindst 15 kalenderdage i sammenhæng (ikke i forbindelse med ferie).
  • TR holder ferie i mindst 22 kalenderdage i sammenhæng.

Når retten til at få TR-tillæg er opnået, får suppleanten det med virkning fra den første dag, TR-suppleanten er indtrådt i hvervet. Retten til TR-tillæg ophører den dag, TR-suppleanten stopper som fungerende TR. Som udgangspunkt indtræder TR-suppleanten i den aftale om tillæg, der er indgået for TR. Retten følger af MED-aftalen.