Love og regler

Udvidelse af tandplejernes autorisationsområde

Alle partier stemte for, da Folketinget den 28. maj 2020 vedtog en lovændring, der slår fast, at tandplejere må udføre fissurforsegling og fluoridbehandling selvstændigt uden delegation. 

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

Tandblegning

Tandblegning er en uddelegeret opgave, som tandplejere for nuværende ikke må udføre selvstændigt.

Læs mere

Det risikobaserede tilsyn - tilsyn med behandlingssteder

Hold dig orienteret på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Røntgen og strålebeskyttelse

I foråret 2018 vedtog Folketinget "Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)". Senere fulgte udstedelse af to bekendtgørelser "Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse" (BEK nr. 84 af 2. februar 2018) og ”Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer" (BEK nr. 86 af 2. februar 2018). Med dette ophæves samtidig flere tidligere love og en lang række tidligere bekendtgørelser. Den nye lov og bekendtgørelserne samler love og regler samtidig med, at der er en del nyheder, som du kan orientere dig om i dit medlemsblad i september 2018.

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (BEK nr. 669 af 1. juli 2019)

Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (BEK nr. 671 af 1. juli 2019)

Modtage- og statuskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater, 2018

Intraorale røntgenoptagelser (Sundhedsstyrelsens vejledning, november 2019)
Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis

Overordnet på sundhedsområdet

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens, oktober 2020

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationslove)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Afrapportering fra arbejdsgruppen om journalføring 
Forslag til en tidssvarende retlig regulering, Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. september 2019
Læs nyhed

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Informationsmaterialer om forebyggelse af osteonekrose i kæberne
Materialerne omhandler patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab. Materialerne er udviklet i tæt samarbejde med Danske Tandplejere og en række andre faglige organisationer, patientforeninger og myndigheder. Materialet henvender sig til henholdsvis kræftpatienter, osteoporosepatienter og tandplejere, tandlæger og kliniske tandteknikere.

Lov om lægemidler

Lov om markedsføring af sundhedsydelser

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Strålingsuiden - Ioniserende stråling

Sundhedsloven

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 

Vejledning om ordination af antibiotika