Valg i Danske Tandplejere 2022

I 2022 er der valg til Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet i Danske Tandplejere. Alle medlemmer har mulighed for at stille op og gøre en forskel for tandplejerne i Danmark. Ved valget kan du som medlem få direkte indflydelse på foreningens arbejde de næste tre år. Fristen for opstilling er den 31. august 2022. Valget foregår i oktober 2022. 

Hvorfor er det vigtigt?

Har du lyst til at få indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet skal udvikle sig for tandplejere? Du har måske nogle oplevelser og erfaring fra arbejdslivet med i bagagen, som du har lyst til at bidrage med og omdanne til fagpolitik. 

Hvis du gerne vil engagere dig på disse områder, så bør du stille op til valg til Danske Tandplejeres hovedbestyrelse eller repræsentantskab. Det eneste krav til dig som kandidat er, at du har lysten og viljen til at deltage i det faglige arbejde.

Hvad er opgaven?

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. De valgte medlemmer af repræsentantskabet sætter rammerne for foreningens arbejde ved blandt andet at vedtage politikker og arbejdsprogram for foreningens arbejde de næste tre år. Derudover består arbejdet i at godkende budgetter, fastsætte kontingenter og vælge medlemmer til de permanente udvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Tandplejeres øverste beslutningsmyndighed i alle foreningens anliggender. Repræsentantskabet består af formand og næstformand og et antal delegerede fordelt på de fem regioner ift. medlemstal.

Ordinært møde i Repræsentantskabet holdes ifølge vedtægter hvert tredje år i november, næste gang i november 2023. Forinden holdes medlemsmøder i regionerne, hvor medlemmer kan stille forslag til emner til behandling på mødet i Repræsentantskabet. Derudover har repræsentantskabet en rolle ift. løbende at mødes med regionens hovedbestyrelsesmedlem forud for hovedbestyrelsesmøderne.

Pladserne i Repræsentantskabet er fordelt i forhold til regionernes medlemstal og udregnes efter 1. januar i valgåret. Herunder fremgår antallet af delegerede i hver region i den kommende valgperiode, dvs. fra 1. december 2022 frem til og med 30. november 2025.

Fordeling af de 25 delegerede mellem regioner

For repræsentantskabsperioden 2022-2025 er der følgende fordeling (antal delegerede inkl. hovedbestyrelsesmedlem og suppleant):

Region Nordjylland: 3
Region Midtjylland: 7
Region Syddanmark: 5
Region Sjælland: 3
Region hovedstaden: 7

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens arbejde mellem repræsentantskabsmøderne i overensstemmelse med de beslutninger, som Repræsentantskabet har vedtaget. Hovedbestyrelsen mødes seks gange om året og er sammensat af formand, næstformand samt en repræsentant fra hver af de fem regioner. Ud fra dagsordenen drøftes aktuelle politiske emner, som autorisationsområdet, uddannelsen, samfundets behov for tandplejere og tandpleje m.v. Derudover drøftes blandt andet overenskomstforhandlinger, arrangementer og foreningens økonomi.

Det er også hovedbestyrelsesmedlemmernes ansvar at planlægge, indkalde til og gennemføre de to årlige medlemsmøder, der finder sted i alle fem regioner forår og efterår.

Hvis du både vil forsøge at blive valgt til Hovedbestyrelsen eller i Repræsentantskabet

Hvis du både vil forsøge at blive valgt til en plads i Hovedbestyrelsen eller i Repræsentantskabet, så skal du stille op til begge dele.

Ønsker du udelukkende at forsøge at opnå en plads i Hovedbestyrelsen, så skal du kun stille op til det. På samme måde for Repræsentantskabet. Bemærk, at man ikke automatisk får en plads i Repræsentantskabet, hvis man eksempelvis er 3. kandidat til Hovedbestyrelsen og dermed ikke får hovedbestyrelsesposten eller suppleantposten.

Der er også den risiko, at du ikke opnår valg til hverken hovedbestyrelse eller repræsentantskab, hvis der er mange, der stiller op.

Hvordan stiller jeg op?

Alle ordinære medlemmer kan stille op til Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. Fristen for opstilling er den 31. august 2022.

Herefter vil alle kandidaterne blive præsenteret i nyhedsbrevet dtp|nyt og på hjemmeside. Kontakt din regionale repræsentant i hovedbestyrelsen eller sekretariatet og hør nærmere om arbejdet, hvis du er interesseret.

Der er en række vigtige datoer for opstilling og gennemførelse af valghandlingen, som du skal huske:

  • Sidste chance for at opstille er den 31. august. 
  • Kandidater præsenteres via hjemmeside og nyhedsbrev  i september.
  • Valget gennemføres den 1.-31. oktober, hvis der er flere kandidater end pladser.
  • Funktionsperioden træder i kraft den 1. december og varer i tre år.

Jeg stiller op - udfyld formular