Det risikobaserede tilsyn

Det risikobaserede tilsyn omfatter to forskellige former for tilsyn: Planlagte og reaktive.

Planlagte tilsyn

De planlagte tilsyn bliver varslet seks uger før, de skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Styrelsen kan også bede om at få tilsendt et antal journaler forud for tilsynet.

Ifølge Danske Tandplejeres juridiske konsulenter er det oplagt proaktivt at bruge tilsynets udmeldinger omkring temaer og målepunkter til at drøfte klinikkens arbejdsgange og procedurer – et internt kvalitetstjek så at sige. 

Temaer, målepunkter og erfaringsopsamling

Hent information om temaer og målepunkter og erfaringsopsamling på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Reaktive tilsyn

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får direkte kendskab til eller mistanke om omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden, skal styrelsen reagere ved at undersøge forholdene og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre patienterne. Reaktive tilsyn kan fx gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende. Det reaktive tilsyn kan også komme i stand ved, at styrelsen ved et af de proak-tive (risikobaserede) tilsyn bliver opmærksom på forhold, som skal undersøges nærmere – og dette er ikke begrænset til den faggruppe, som er målet for det aktuelle proaktive tilsyn. Reaktive tilsyn kan både omfatte enkeltpersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling, og behandlingssteder. Et reaktivt tilsyn kan gennemføres såvel uden som med kort varsel.

Kontrol af vandet i dentale units

Ifølge Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker skal vandet fra dentalunits kontrolleres minimum hver 12. måned. Danske Tandplejere  har indgået en aftale med at sikre fordelagtige priser.

Aftale om kontrol af vandet i dentale units

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.