Tandplejernes overenskomster er på plads for de næste tre år, 21. april 2021

Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har den 21. april 2021 godkendt forligene på såvel det kommunale som regionale område. Også CFU-forliget for de statsligt ansatte er vedtaget. Det betyder, at tandplejerne m.fl. nu har overenskomsterne på plads for de næste tre år med virkning fra 1. april 2021 og frem til 31. marts 2024. 

Et stort ja fra tandplejerne

Blandt tandplejerne blev forhandlingsresultatet godkendt med overbevisende 96,2 procent, der stemte ja. Hele 63,2 procent af de stemmeberettigede medlemmer har stemt. Det er en enorm flot stemmedeltagelse.

"Vi er rigtig glade for medlemmernes store engagement. Det er dejligt at se, at så mange sætter sig ind i stoffet og tager stilling,” udtaler formand Elisabeth Gregersen.

Sikker lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år

Som kommunalt eller regionalt ansat er man sikret en lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år. Hvis der ikke sker modregning fra reguleringsordningen, vil lønstigningen for de kommunalt ansatte blive på 5,29 procent over de næste tre år. 

Med de generelle lønstigninger over de næste tre år, betyder det, at alle får lidt mere til sig selv og kan bevare levestandarden, trods prisstigninger og afmatning i økonomien.

Samtidig er der en række specifikke aftaler, der kun gælder tandplejere – blandt andet en øgning af tillæg. Dem kan du læse mere om her (pdf).

Forhandlingsresultatet for det kommunale område

Ved de generelle forhandlinger blev der indgået en samlet økonomisk ramme på 5,94%, med aftale om lønstigninger på 5,02 % over de næste tre år, inkl. forventet modregning fra reguleringsordningen. I tilfælde af, at der ikke sker modregning fra reguleringsordningen, vil lønstigningen blive på 5,29 % over de næste tre år.

Aftalen har start på udmøntning 1. april 2021.

Specifikt resultat for kommunalt ansatte tandplejere
Tandplejere, der har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, får fra 1. april 2022 ekstra tillæg på kr. 2.300 kr. årligt (1/1 2006-niveau). Det svarer til kr. 2.882 i nutidskroner. Tillægget stiger dermed til kr. 6.400 årligt (1/1 2006-niveau). Det svarer til 8.019 i nutidskroner.

Ovenstående beløb er ved 37 timer om ugen. Ved deltid udregnes beløbet forholdsvist.

For tandplejere på lederoverenskomst blev aftalt en pensionsforbedring således at bidraget for ledende tandplejere forhøjes pr. 1. april 2022 med 1,67% fra 14,33 % til 16%. For ledere, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget pr. 1. april 2022 med 1,67% fra 14,67% til 16,34%. Forhøjelsen indgår dermed ikke i fritvalgsdelen (pension eller løn) for månedslønnede ansatte.

Der er desuden indgået aftale med Kommunernes Landsforening om at gennemføre et projekt i perioden, dvs. indtil overenskomsten skal forhandles igen i 2024, der afdækker tandplejernes opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Andre elementer i den generelle aftale med Kommunernes Landsforening

  • Styrket seniorindsats – ny kultur for fastholdelse af seniorer
  • Udvikling af SPARK – uddannelse i psykisk arbejdsmiljø – målrettet TR og MED.
  • Videreførelse af tryghedspuljen
  • Inddragelse af medarbejdere i grøn omstilling
  • Det digitale arbejdsliv – betydning af nye, digitale løsninger af kerneopgaven
  • Udvidelse af lønnet sorgorlov

Læs hele den generelle aftale
Læs hele den specifikke aftale

Forhandlingsresultatet for det regionale område

Ved de generelle forhandlinger blev der indgået en samlet økonomisk ramme på 5,44%, med aftale om lønstigninger på 5,02 % over de næste tre år, inkl. forventet modregning fra reguleringsordningen.

Aftalen har start på udmøntning 1. april 2021.

Specifikt resultat for regionalt ansatte tandplejere
Tandplejere, der har mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, får fra 1. april 2022 ekstra tillæg på kr. 3.650 årligt (1/1 2006-niveau). Det svarer til 3.844 i nutidskroner.

Tillægget stiger dermed til  kr. 19.500 årligt (1/1 2006-niveau). Det svarer til 20.538 i nutidskroner.

Ovenstående beløb er ved 37 timer om ugen. Ved deltid udregnes beløbet forholdsvist.

Læs hele den generelle aftale her
Læs hele den specifikke aftale her

OK21: Forbedringer til tandplejere ansat i kommunerne, 27. februar 2021

Fredag formiddag startede organisationsforhandlinger mellem Sundhedskartellet og KL, og lørdag morgen landede der en aftale.

Ved de generelle forhandlinger blev der indgået aftale om lønstigninger på 5,29% over de næste tre år og andre forbedringer til alle kommunalt ansatte, deriblandt en styrket indsats over for seniorer, videreførelse af tryghedspuljen, en styrket indsats ift. det psykiske arbejdsmiljø, samt fælles fokus på fuld tid. Tiltagene gælder fra den 1. april 2021 og de næste tre år frem, som aftalen dækker. 

Ved denne weekends organisationsforhandlinger skulle forhandlerne fra Sundhedskartellet i gang med forhandlinger kun for medlemmer under Sundhedskartellets aftaler, herunder alle tandplejere ansat i kommunerne.

På forhandlingsbordet var der afsat 0,50% til organisationsforhandlingerne, og Danske Tandplejere fik løftet lønnen til de erfarne. Tillægget til tandplejere med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen (overenskomstens § 5, stk. 8) hæves med virkning fra den 1. april 2022 med kr. 2.300 årligt (1/1 2006-niveau som svarer til 2.882 i nutidskroner) fra kr. 4.100 årligt (1/1 2006-niveau) til kr. 6.400 årligt (1/1 2006-niveau som svarer til 8.019 nutidskroner). Samtidig bevares den årlige lønforhandling på det kommunale område.

Ændringen sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

”Aftalerne sikrer dig som medlem yderligere forbedringer i dit arbejdsliv, da du får mere i lønningsposen. Og med de generelle lønstigninger, som blev aftalt ved det generelle forlig på 5,29% over de næste tre år, betyder det, at alle får lidt mere til sig selv og kan bevare levestandarden, trods prisstigninger og afmatning i økonomien. Eksempelvis skønnes prisudviklingen over de næste 3 år at være på 3,95%, så der er tale om en reallønsforbedring," forklarer Elisabeth Gregersen, formand.

Til de ledende tandplejere, der er på lederoverenskomsten, blev der aftalt en pensionsforbedring således, at bidraget for ledende tandplejere forhøjes pr. 1. april 2022 med 1,67% fra 14,33% til 16%. For ledere, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget pr. 1. april 2022 med 1,67% fra 14,67% til 16,34%. Forhøjelsen indgår dermed ikke i fritvalgsdelen (pension eller løn) for månedslønnede ansatte.

Derudover opnåede vi en aftale med KL om at gennemføre et projekt i perioden, dvs. indtil overenskomsten skal forhandles igen i 2024, der afdækker tandplejernes opgaver i det nære sundhedsvæsen. Projektet gennemføres som et AUA-projekt, jf. § 6, med en finansiering på 0,5 mio. kroner.

Læs aftalen her

OK21: Forbedringer til tandplejere ansat i regionerne, 24. februar 2021

Efter lange organisationsforhandlinger landede der tirsdag aften en aftale mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner/RLTN. Lørdagens generelle forlig med Danske Regioner betød, at der kommer generelle lønstigninger på 5,02% over de næste tre år og andre forbedringer til alle regionalt ansatte. Herefter gik forhandlerne fra Sundhedskartellet i gang med forhandlinger kun for medlemmer under Sundhedskartellets aftaler - herunder alle tandplejere ansat i regionerne. De forhandlinger er endt med, at erfarne tandplejere får mere i løn.

Til organisationsforhandlingerne var der afsat 0,45% til hver organisation, og Danske Tandplejere fik for den procentdel løftet lønnen for de erfarne tandplejere i regionerne.

"Aftalerne sikrer vores medlemmer yderligere forbedringer i deres arbejdsliv, fordi de får mere i lønningsposen. Og med de generelle lønstigninger, som blev aftalt ved det generelle forlig på 5,02% over de næste tre år, betyder det, at alle får lidt mere til sig selv og kan bevare levestandarden, trods prisstigninger og afmatning i økonomien," udtaler Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere.

Helt konkret får tandplejere med 10 års erfaringstillægget, på baggrund af grunduddannelse som tandplejer, ekstra kr. 3.650 ovenpå det nuværende tillæg på trin 5. I nutidskroner svarer beløbet til kr. 3.844. Tillægget hæves altså til kr. 19.500 (i nutidskroner svarer det til kr. 20.538) for alle tandplejere med mere end ti års ansættelse i regionerne.

Foruden forbedringerne på løn fik seniorpolitikken også et løft. Parterne har som fælles målsætning at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. Der er brug for en fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder.

Også et godt arbejdsmiljø er kommet i fokus på de regionale arbejdspladser. Danske Regioner/RLTN og Forhandlingsfællesskabet, hvor Sundhedskartellet og Danske Tandplejere indgår, er enige om at fortsætte det fælles arbejde om en styrket indsats om arbejdsmiljøet i regionerne. Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere er motiverede og trives, og hvor arbejdsmiljø og løsning af kerneopgaven tænkes sammen.

Den nye aftale indbefatter også en specifik aftale om sorgorlov. I forhold til bæredygtighed og grøn omstilling er Regionerne en central aktør, og det er aftalt at igangsætte initiativer, der kan understøtte videndeling og erfaringsudveksling for bl.a. ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

Digitalisering og udviklingen af nye teknologiske løsninger til gavn patienter, pårørende og personale vil fortsat fylde meget på det regionale arbejdsmarked og der er taget skridt for nye muligheder for at understøtte fagligheden og løfte kvaliteten i opgaveløsningen.

OK21 forhandlingerne på statens område blev afsluttet lørdag den 6. februar

Resultatet på statens område udgør den overordnede økonomiske ramme, som også kommer til at gælde for de videre forhandlinger med KL og regionerne.

Parterne på statens område er blevet enige om et forlig som har en økonomisk ramme på 6,75% for en treårig periode, hvor de generelle lønstigninger udgør i alt 5,05% (aftalte lønstigninger på 4,42% samt forventede udmøntninger fra reguleringsordningen), mens 1,5% udgør den lønudvikling, der forventes i perioden blandt statens ansatte i  i form af fx lokale lønforhandlinger. Derudover er der afsat en pulje på 0,2%, som skal anvendes bl.a. til at betale seniorbonus til ansatte på 62 år og derover. Reelt giver det således kun en lønstigning på 4,42% til de ansatte over tre år. Den stramme økonomiske ramme har været forventet, pga. pandemiens negative indvirkning på samfundsøkonomien. Om resultatet indtil videre udtaler formand Elisabeth Gregersen:

"Som altid er det staten, der lægger den økonomiske ramme for overenskomstforhandlingerne. Og det er desværre og bestemt ikke en forgyldt aftale, der er forhandlet hjem. Coronasituationen og den private lønudvikling i 2020 har sat sit spor i forhandlingerne. Vi vil i Danske Tandplejere sammen med Sundhedskartellet selvfølgelig presse arbejdsgiverne for mere. Det er også helt essentielt, at tillidsrepræsentanterne sammen med DTP's juridiske konsulenter fortsætter det gode arbejde med lokale forhandlinger. Men de næste uger gælder det de afsluttende forhandlinger med KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og TakstNævn). Vi lægger os i selen, det kan jeg love jer for."

De afsluttende forhandlinger på det kommunale område begynder fredag den 12. februar og på det regionale område den 19. februar.