Forhandlingerne af overenskomsterne for offentlig ansatte tandplejere (OK21)

Nu er forhandlingerne med arbejdsgiversiden i gang

Fredag den 22. januar 2021 er forhandlingen om overenskomsterne for tandplejere i kommuner og regioner gået i gang. 

Både vi og arbejdsgiversiden har fremlagt krav til den kommende overenskomstperiode OK21. Fredag den 22. januar mødtes vi med arbejdsgiverne for at tage hul på de konkrete forhandlinger. Den ny overenskomstperiode starter den 1. april 2021, og det er målet at nå et forlig inden da. Om det lykkes, vil tiden vise.

Arbejdsgiversiden er Kommunernes Landsforening (KL) for ansatte i kommunerne, og Danske Regioner for ansatte i regionerne.

I Danske Tandplejere forhandler vi sammen med de øvrige medlemsorganisationer i Sundhedskartellet (SHK) og Forhandlingsfællesskabet . I kravkataloget kan du læse om vores fælles krav til fornyelsen af overenskomsterne. Kravene er raflet af i et længere forløb i efteråret 2020, som vi i Danske Tandplejeres overenskomstudvalg OK21 har været en del af.

Se kravkatalog

Hvis du er tillidsrepræsentant eller - suppleant vil vi opfordre dig til at melde dig ind i Facebookgruppen for TR

Løn står øverst på listen hos medlemmerne

Der er ingen tvivl om, at coronakrisen får betydning for, hvor mange penge, der kan forhandles om til OK21, men vores højest prioriterede krav er lønstigninger, der som minimum sikrer, at du kan købe det samme før og efter 2021.

Arbejdstid er også et vigtigt emne i OK21. Her er et af vores konkrete krav fx, at den enkelte ansatte skal have mere medbestemmelse i forhold at kunne vælge mellem udbetaling og afspadsering. Samtidig ønsker vi en forenkling af arbejdstidsreglerne.

For medlemmer med børn har vi bl.a. fremsat krav om, at far/medmor får udvidet deres øremærkede forældreorlov, og at medlemmer får bedre rettigheder, når barnet er sygt.

Vi har rejst krav om bedre muligheder for fuldtidsbeskæftigelse, og så skal det stå klart og tydeligt, at arbejdsgiverne er forpligtede til, at medarbejderne får kompetenceudvikling.

Seniorpolitik skal styrkes, så seniorer finder det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet.

I kravkataloget kan du  læse mere om vores og arbejdsgiversidens krav, og hvordan vi forholder os til arbejdsgivernes krav.

Hvem står vi sammen med i forhandlingerne?

Sundhedskartellet består af 8 sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer ca. 90.000 medlemmer på det danske arbejdsmarked. I Sundhedskartellet forhandles de krav, som er specifikke for Sundhedskartellets organisationer. Dem kalder vi de specielle krav. Det er f.eks. hér, der forhandles om løn til særlige grupper, pension, arbejdstid, kompetenceudvikling mv. 

Forhandlingsfællesskabet består af 51 organisationer, der tilsammen har mere end 573.000 medlemmer på det kommunale og regionale område. Forhandlingsfælleskabet forhandler de krav, som gælder for ansatte i kommuner og regioner – det kalder vi de generelle krav. Det er fx hér, der forhandles generelle lønstigninger, reguleringsordning, barsels- og senioraftaler mv.

Få en kort forklaring på hvem der er hvem i forhandlingerne

Er din kollega medlem?

Ellers fortæl, at man kan sikre sig, hvis man melder sig ind. Jo flere vi er, jo stærkere står vi," lyder opfordringen fra tandplejerne i OK21-udvalget.

Tip ikke-medlemmer til indmeldelse på dansketandplejere.dk/indmeldelse

På billedet ses Danske Tandplejeres OK21-udvalg. Fra venstre tillidsrepræsentant Marianne Koch, konsulent Robert Barrit Sørensen, formand Elisabeth Gregersen, på skærmen tillidsrepræsentant Katja Johansen Ahm, næstformand og tillidsrepræsentant Alice Kristensen og tillidsrepræsentant Anne Sofie Ventzel Rasmussen.